wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6064
Aktualna wersja
tt1[b]Czym jest remix album?[/b]
2 
1[b]Remix album[/b] to album, który zawiera zremiksowane 3[b]Remix album[/b] to album, który zawiera zremiksowane 
>piosenki danego artysty. Albumy z remiksami można wydawa>piosenki danego artysty. Albumy z remiksami można wydawa
>ć dwupłytowe. Mogą zawierać one maksymalnie [b]80 minut[>ć dwupłytowe. Mogą zawierać one maksymalnie [b]80 minut[
>/b] materiału.>/b] materiału.