wonderlife.pl - Zostań gwiazdą

Rewizja 6065
Aktualna wersja
t1[b]Czym jest remix album?[/b]t1[b]Czym jest remix album?[/b]
22
3[b]Remix album[/b] to album, który zawiera zremiksowane 3[b]Remix album[/b] to album, który zawiera zremiksowane 
>piosenki danego artysty. Albumy z remiksami można wydawa>piosenki danego artysty. Albumy z remiksami można wydawa
>ć dwupłytowe. Mogą zawierać one maksymalnie [b]80 minut[>ć dwupłytowe. Mogą zawierać one maksymalnie [b]80 minut[
>/b] materiału.>/b] materiału.